Příchovická Roubenka

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next
CZ
DE

Doporučujeme

Okolí naší roubenky nabízí mnoho zajímavých míst k prozkoumání.
Restaurace, výlety a ostatní aktivity si můžete prohlédnout zde

Kontaktní informace

Příchovická Roubenka
Kořenov
Příchovice 633
46848

email: prichovickaroubenka@seznam.cz
tel: +420 607 977582

Aktuální počasí

Počasí Liberec - Slunečno.cz

Ubytovací (provozní) řád
Příchovické Roubenky, Příchovice 633

Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu. V případě, že ho nežádoucím způsobem porušuje, má ubytovatel právo smluvní poměr zrušit.

Pobyt začíná v den nástupu mezi 14:00 a 17:00 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 9:00 hodin. V opačném případě má ubytovatel právo účtovat i následující noc. Jinak na základě předchozí domluvy (písemně nebo telefonicky).

Při příjezdu se nájemníci prokazují platným dokladem totožnosti a zapíší se do Soupisu ubytovaných osob (= dále jen Soupis – soupis obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti a bydliště). Užívat pronajatou chalupu smí pouze osoby uvedené v Soupisu; při zjištění, že se v objektu nachází osoba neuvedená v Soupisu nebo nepřiznané domácí zvíře, má pronajímatel nárok ihned po tomto zjištění pobyt celé skupiny ukončit bez náhrady.

Zákaz pobývání nenahlášených osob!

Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen, nebo dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu, (bez vědomí pronajímatele; hosté mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele) dojde k jinému porušení podmínek Ubytovacího řádu – ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během trvání nájmu za účelem kontroly dodržování podmínek Ubytovacího řádu.

Při převzetí objektu složí nájemník zálohu na škody, tzv. kauci ve výši Kč 5000,-. Kauce je po skončení pronájmu vratná v plné výši v případě, že nedojde ke škodě na zařízení nebo objektu způsobenou nájemníky. Přesáhne-li škoda výši zálohy, je nájemník povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem.

Storno podmínky: v případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

Storno pobytu 30 a více dní – bez poplatku

Storno pobytu 29-14 dní – 50% z výše zálohové ceny

Storno pobytu 13-7 dní – 75% z výše zálohové ceny

Storno pobytu 6 a méně dní – 100% z výše zálohové ceny.

Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného počátku pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.

V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Zákazník sepíše s ubytovatelem Ubytovací protokol.

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení.

Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí po celou dobu pobytu (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali. Hosté jsou v den odjezdu povinni provést celkový úklid objektu, vynést odpadky, stáhnout povlečení, umýt nádobí, lednici i koupelny s WC. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na přiměřenou srážku z kauce, případně lze objednat závěrečný úklid za poplatek ve výši Kč 500,-.

Dotýkání se či programování Wifi routeru je zakázáno!

Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí (zejména v bazénu!).

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení apod.) a změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy na el. nebo jiných instalacích.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak lůžka a sedací soupravy proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny! Z tohoto důvodu také žádáme rodiče aby zvážili přibalení nepropustného ochranného potahu proti pomočování (případné znečištění matrace bude řešeno srážkou z kauce).

Je zakázáno sedět na okenních parapetech, nechávat otevřená venkovní okna v době, kdy nikdo z hostů nezůstává v objektu a větrat po dobu delší než je nezbytně nutné v mrazivém období (zejména se týká koupelny v patře).

Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán, apod.), proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

Jiný než letní zahradní nábytek není dovoleno vynášet ven z objektu.

V celém objektu platí přísný zákaz kouření!!!

V objektu není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm (s vyjímkou kachlového krbu při dodržení všech pravidel bezpečnosti). Při manipulaci se zábavní pyrotechnikou je nutné se držet v dostatečné vzdálenosti od celého objektu (min. 10 m od okraje střechy objektu a lesa nad ním).

Rozdělávání malého ohně je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi , kdy po skončení je host povinen tento oheň řádně uhasit (to platí i pro případné grilování), které mají hosté v letní sezóně k dispozici jako součást vybavení chalupy.

Hosté jsou povinni se v objektu přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezme host s sebou.

Před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče (vyjma chladničky), vypnuté vodovodní kohouty, zavřena všechna okna a zamčeny dveře.

Hosté jsou povinni během pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a třídit odpad do igelitových pytlů na odpadky (zvlášť papír, plast a směsný odpad; sklo do přepravky).

Hosté jsou povinni vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům a rušily noční klíd.

K objektu náleží zastřešené posezení, bazén (v hl. letní sezóně) a volné prostranství ohraničené hlavní silnicí, živým smrkovým plotem a lesem (upozorňujeme, že les a louka za živým plotem je soukromým pozemkem sousedů, kteří bydlí v objektu nad roubenkou).

V zimní sezóně je zakázáno parkování na boční cestě podél chalupy a za roubenkou z důvodu nebezpečí sesuvu sněhu ze střechy. Parkovat je možné před objektem a v krytém stání při vjezdu na pozemek (v letní sezóně i za chalupou).

Při ztrátě klíče od vchodových dveří od objektu uhradí zákazník částku Kč 2000,- a převezme si obě bezpečnostní vložky, bezpečnostní kartu a zbylé 4 ks bezpečnostních klíčů.

Před ukončením pronájmu je nájemník povinen vyčkat na příjezd majitele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody v případě, ze bylo následně zjištěno poškození či zničení jeho majetku. Pokud byl shledán objekt včetně svěřeného inventáře v pořádku, kauce je vrácena hostům zpět.

Nájemné a kauce ve výši Kč 5000,- jsou vyúčtovány v den příjezdu hostů, při ukončení nájmu je nájemník povinen uhradit v hotovosti částku za el. energii, vodu a dříví dle skutečné spotřeby a stavu měřících zařízení, případně další služby (zapůjčení povlečení, dětské postýlky, závěrečný úklid apod..).